Hledáte ubytování?
Kontaktujte nás +49 (0) 4961 99 21 99

Otisk

Fehn-Appartement
Fam. Pacholik
Hauptstraße 182
26810 Westoverledingen
   
Tel.: 0 49 61 / 99 21 98
Fax: 0 49 61 / 66 09 876
Mobil: 0171 54 33 33 5
Mail: info(at)fehn-appartements(dot)de

D?ležité upozorn?ní

Domníváte-li se, že máte v?tší nárok na mnou užitý název, doménu nebo projekt nebo zajímáte-li se o jejich využití pro vlastní ú?ely, obra?te se na mne prosím e-mailem ?i faxem.
M?žete-li spolehliv? prokázat Váš v?tší nárok na užívání tohoto jména resp. domény, bude p?íslušný název z mé strany zrušen resp. doména uvoln?na.

Není mým zám?rem a? už úmysln?, ?i neúmysln? porušovat eventuální stávající práva na ochranu jména. V žádném p?ípad? není nezbytné mne na tuto skute?nost upomínat vymáháním náklad?.

Copyright a záruka

Snažíme se respektovat autorská práva veškerého obrazového materiálu a text? použitých na našich webových stránkách.
Firemní ozna?ení, názvy, jména a p?íslušný obrazový materiál naší webové prezentace podléhají p?íslušným ochranným známkám a platnému autorskému právu na ochranu známek a patent?. Autorská práva na vlastní obrazový materiál a texty z?stávají v našem vlastnictví. Rozmnožování, kopírování nebo užití výše uvedeného obrazového materiálu nebo text? v rámci jiných elektronických nebo tišt?ných publikací je povoleno pouze s naším výslovným souhlasem.
Tímto se distancujeme od veškerých obsah? externích webových stránek/odkaz? a ani si je nep?ivlast?ujeme. Za obsah externích webových stránek, které jsou s touto internetovou stránkou spojeny externím odkazem, nep?ebíráme žádnou záruku. Distancujeme se výslovn? od obsah? externích odkaz?. Toto prohlášení se týká veškerých umíst?ných odkaz? na externí webové stránky.

Veškeré texty této internetové stránky byly d?kladn? prov??eny. Nehled? na to nep?ebíráme žádnou záruku za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených údaj?.